حقمزدە

 در عهدە  درگی ،كندینی ایچیندە  بولوندیغی ایشڭ تمامندن مسئول گورنلردن اولوشور. بز ایشڭ بر اوجوندن طوتارق  وجداننی  راحتلاتمە یی  باشارامایانلرز.

ادبیات  اوموت و قایغی ایلە سیر ایدییور و بو قایغیڭ دیری طوتولماسنی اومودیمز آدینە أونمسیورز. یازمایی  صالت ” وقت أولدیرمە  آراجی ” ویا پییاسە (!)  أورون  صونمە  امكانی اولارق  گورمەمەكدە اصرار  ایدییورز.

درعهدە درگی اكیبی ، اسمی ایلە مسما اولمایی اڭ بویوك پا یە  قبول ایدر.

گنل یایین  یوڭتمنی : یعقوب خان  گولچ

ادیتور: براق  یس  طاش

یایین قورولی : احمد یتیك ، اونور چلیك ، سلیمان چینار

صوڭ اوقومە:  امینە آق گون ، اینجی  ییلدیز ،  شیدا آیواز ، زاهدە الف  آتاسون

ایچریك  ادیتوری: كامل قورط درگی موطفاغی : احمد یتیك ، فیضا ییلماز ، فرقان ییلماز ، خیر النسا  آٰق گون ، زینب  دومان