درباره ما

مجله دروهده، متشکل از افرادی است که خود را مسئول کارهای خود میدانند.                                                    

ما کسانی هستیم که با حل چند مساله وجدان خود را نمیتوانیم آرام کنیم.                                                                 

ادبیات را با امید و البته نگرانی نظاره‌گریم و  با امید خود به زنده نگه داشتن این نگرانی اهمیت میدهیم.                          

مُصر هستیم نگارش را تنها برای وقت پر کردن یا صرف ارائه محصول به بازار نبینیم.

 . تیم مجله درعهده، همسانی با نامش را به عنوان بزرگترین اصل میپذیرد  

  : یاکوپ هان گولچ سردبیر

ویراستار:

 بوراک یاسین تاش

ناشر: احمد یتیک ،

 اونور چلیک ،

 سلیمان چنار

خواندن نهایی:

 امینه آکگون،

 اینجی ییلدیز،

شیدا ایواز،

 زاهیده الیف آتاسیوین

ویرایشگر محتوا: کمیل کورت

 پشت مجله:

 احمد یتیک ،

 فیضا ییلماز ،

 زاهیده الیف آتاسیوین

عکس: هایرونیسا آکگون

شبکه های اجتماعی:

 احمد یتیک ،

 فیضا ییلماز ،

 فورکان ییلماز ،

 هایرونیسا آکگون ،

 زینپ دومان