AYIN ŞİİRİ

İNSAN

Ve tez’umu enneke cirmun sağîrun, ve fike’ntave’I âlemu’l-ekber”
Hazreti Ali

Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen,

Muhakkar[1] bir vücûdum!” dersin ey insan, fakat bilsen…

Senin mâhiyyetin[2] hattâ meleklerden de ulvîdir:

Avâlim[3] sende pinhândır[4], cihanlar sende matvîdir[5]:

Zeminlerden, semâlardan taşarken feyz-i Rabbânî,

Olur kalbin tecellî-zâr-ı nûrâ-nûr-i Yezdânî[6].

Musaggar[7] cirmin[8] amma gâye-i sun’-i İlâhîsin[9];

Bu haysiyyet[10]le pâyânın[11] bulunmaz, bîtenâhîsin[12]!

Edîb-i kudretin beytü’l-kasîd-i şi’ri[13] olmuşsun;

Hakîm-i fıtratin bir anlaşılmaz sırrı olmuşsun.

Mehmet Âkif ERSOY


[1] hor görmek, küçümsemek

[2] nitelik, içyüz

[3] âlemler

[4] gizli

[5] sarılmak

[6] Allah’ın ışık ışık tecelli ettiği yer

[7] küçültülmüş

[8] hacim, büyüklük

[9] Cenab-ı Hakk’ın san’atı, eseri

[10] değer, saygınlık

[11] son, sonuç, sınır

[12] bitmez, tükenmez

[13] kasidenin seçilmiş en güzel beyti

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir