KÖTÜ AHLAK SAHİBİNE NASIL ZARAR VERİR?

İki cihan güneşi efendimiz aleyhisselam, veda hutbesinde; müslümanlara iki emanet bırakmış ve bunlara sıkıca tutunulacağı taktirde dalalete düşmeyeceğimizi bildirmiştir. Bu hadiseden hareketle dinimizin iki kaynağı vardır ki, bunlar; Kuran ve Sünnettir. Kur’an’da emredilenlerin ibadet halinde tezahürü ancak Hz. Peygamber’in Kuran’ı anlaması, yorumlaması ve uygulamasıyla ortaya çıkmıştır. Nitekim Yüce  Rabbimiz ayeti kerimede; “İnsanlara, kendilerine indirilenleri açıklamak için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kuran’ı indirdik” buyurmuştur.(1) Kuran ve Sünnet bütünlüğünün dengeye konulmuş olduğu başka bir ayeti kerimede ise; “Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; -eğer gerçekten Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız- onu Allah’a ve Rasul’üne götürün. İşte bu daha iyi ve sonuç bakımından daha güzeldir.” buyurulmaktadır.(2) Ayetlerde meselelere çözüm ararken Kuran’a ve Sünnete müracaat etmemiz istenmekte, Kuran’ı anlama ve uygulama konusunda Hz. Peygamberin en büyük rehber olduğu vurgulanmaktadır.

Buradan hareketle hayatımızdaki en büyük kavram olan “ahlak” olgusunu hadislerin ışığında inceleme fırsatımız olacak. Bunu hadislerle yapmamızdaki maksadımız ise ahlakını bizzat Allah’ın cc oluşturduğu bir ağızdan çıkmış olmaları. Unutmamalı ki Kuran-ı Kerim’de “Sen güzel bir ahlak üzeresin.” buyrulmuştur.(3)

*Kötü ahlak sahibine zarar verir…

Allah (cc) iyiliklere ve güzel ahlaka, sonsuz adaleti ve merhameti gereği mükafatlar ihsan etmiştir. Kötülere ve kötü ahlak içinde manevi ceza ve sıkıntılar yerleştirmiştir. Allah-ü Teala her kötülüğün içine manevi cezalar yerleştirerek kötü ahlak sahiplerini daha bu dünyada cezalandırır. Sevgi ve kardeşliğin zıddı olan düşmanlık, adavet gibi hisler besleyenlerin ruhlarının ve vicdanlarının manevi azap çekmesi, hırslı kimselerin başta hırs besledikleri şeyden mahrum edilmeleri, kanaatsizlik ve sürekli şikayet hali içinde olmaları sebebiyle dünya saadetinden mahrum kalmaları, haset ve kıskançlık ateşinin önce sahibi yakması, elde edemediği her nimet için bu nimetlere sahip olan kimselere nefret beslemesi, sürekli rahatsızlık ve sıkıntı hali içinde bulunmaları, gururlu ve kibirli kimselerin, çevrelerinden hürmet ve iltifat görme arzuları ve bu karşılanmadığı müddetçe insanları sevmekten ve onların sevgisinden mahrum kalmaları, insanlara kötü düşünceler besleyip sürekli başkalarının ayıp ve kusurlarını kollayan kimselerin, aynı şekilde kötü düşüncelere yani su-i zanna maruz kalmaları, gibi daha pek çok kötü huylara Allah (cc) tarafından yerleştirilmiş olan manevi cezalar bulunmaktadır. Allah (cc) kullarına iyiliklerin iyilik kötülüklerin de kötülük getirdiğini adeta kötü huyların içine yerleştirilmiş manevi azaplarla hissettirmekte ve yaşatmaktadır.

Bununla birlikte Allah (cc) kötü ahlaklı kişilere, ahiretteki hallerinin numunesi manevi olarak bu dünyada yaşatmaktadır.

*Kötü ahlaklı kimse ilk olarak kendi nefsine zulmeder…

İki cihan serveri efendimiz (sav), bu konunun önemine binaen şöyle buyurmaktadır; “Ahlakı kötü olan nefsine azap eder. Kaygısı çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin şerefi gider, kişiliği gider.”(4) bu durumdan anlaşılacağı üzere konunun kar yönü yoktur ve bütünüyle zarardır.

*Kötü ahlak salih amelleri bozar…

“Kötü ahlak, sirkenin balı bozduğu gibi salih amelleri bozar.”(5)

“İyi ahlak, sıcak suyun buzu eritmesi gibi, kötülükleri eritip yok eder. Kötü ahlak, sirkenin balı bozması gibi, insanın iyi amellerini bozar”.(6) Hadisten öğrendiğimize göre aynı hased örneğinde olduğu gibi

cennete vesile olacak yollarımızı da yıkmaktadır kötü ahlak.

*Kötü huy imana zarar verir…

Kötü huylar, kalbi hasta eder. Bu hastalığın artması, kalbin ölümüne (yani küfre) sebep olur. Kötü huyların en kötüsü olan şirk, yani küfür ise, kalbin en büyük zehridir. İmanı olmayanın,(Kalbim temizdir. Sen kalbe bak.) gibi sözleri, boş laflardır. Ölmüş olan kalp temiz olamaz.(7)

*Allah (cc) kötü ahlak sahiplerini sevmez…

Hadislerde bu konu sarih bir şekilde ifade edilirken; bu olgunun diğer tarafta da başa bela olduğu aktarılmaktadır. Server-i Enbiya efendimiz (as),”Kıyamet günü müminin mizanında güzel huydan daha ağır basacak hiçbir şey yoktur. Allah-u Teala, yaramaz huylu hayırsız kimseyi asla sevmez.”(8)

Başka bir hadisde ise; “Şüphesiz, Hz. Allah çok cömerttir. Cömertliği ve iyi ahlakı sever, kötü ahlaktan ise nefret eder.”(9)

*Kötü ahlaklı kimse, kıyamet günü Peygamber (as) efendimize uzak kalacaktır.

“Bana en sevgili olanınız ve bana ahirette de en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sizden en çok kızdıklarım ve ahirette bana en uzak kalanınız da, ahlakı kötü olanlar, gevezeler, böbürlenenler ve boş boğazlardır”(10)

*Kötü huy , kişiyi cehenneme sürükler…

Rasulullah’a (as):

“İnsanları cennete girdiren şeylerin en çok neler olduğu” sorulduğunda:

“Allah’tan korkmak ve güzel ahlaklı olmak.” cevabını verdi. İnsanları cehenneme tıkan şeyler sorulunca da:”Ağızla işlenen günahlar ve zina etmektir.” buyurdu.(11)

*Kötü ahlaklı kimselerin yeri cehennemin en alt tabakasıdır…

“Muhakkak ki kul, kötü ahlakından ötürü cehennemin en alt kısmına varır.”(12)

“Kul, ibadeti az olsa da güzel ahlakı sayesinde, ahiretin yüksek mevkilerine ve şerefine ulaşır. Yine kul, kötü ahlakı ile de cehennemin en alt katına inecektir.”(13)

Ey Rabbimiz bizi bağışla, Muhammed Mustafa’nın hakkı için bize  merhamet buyur… Amin

1) Nahl, 44.

2)Nisa, 59.

3)Kalem,4.

4)Ebu Nuaym

5)Beyhaki

6)İmam suyuti/Camius Sağir

7)Muhammed Hadimi/Ali bin Emrullah*İslam Ahlakı

8)Tuhvetül Ahvezi

9)İmam suyuti/Camius Sağir

10) Tirmizi

11)Tirmizi/Beyhaki

12)Haraiti

13)Taberani

Deruhte Dergi

Deruhte Dergi, kendini içinde bulunduğu işin tamamından mesul görenlerden oluşur. Biz işin bir ucundan tutarak vicdanını rahatlatmayı başaramayanlarız. Edebiyatı umut ve kaygı ile seyrediyor ve bu kaygının diri tutulmasını umudumuz adına önemsiyoruz. Yazmayı salt ‘vakit öldürme aracı’ veya piyasaya(!) ürün sunma imkânı olarak görmemekte ısrar ediyoruz. Deruhte Dergi ekibi, ismiyle müsemma olmayı en büyük paye kabul eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir